Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Polyesterové ředidlo 0,3 l

72,- Kč

Univerzální ředidlo pro polyesterové nátěrové hmoty. Určeno především k ředění stříkacího tmele Finiš a očištění pracovních pomůcek od nevytvrzených polyesterových tmelů.

Balení: 0,3 l

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Flam. Liq. 2 H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry; Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Acute Tox. 4 H332 - Zdraví škodlivý při vdechování; STOT SE3 H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.Přidat do košíku:

  • Kód: pesř0,3
  • Přepravní hmotnost: 0.36kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2020 BKP internetový obchod