Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Super 1,0 kg

252,- Kč

  • dvousložkový plnící tmel
  • ke tmelení větších a středních nerovností (2 - 5 mm)
  • doba zpracování do 5 minut po natužení
  • doba broušení za 30 minut

Balení: 1,0 kg

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: 131
  • Přepravní hmotnost: 1.2kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2020 BKP internetový obchod