Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Dřevo 0,5 kg

221,- Kč

  •  dvousložkový polyesterový tmel s vysokým obsahem dřevní moučky
  •  umožňuje použití mořidel a lazurovacích laků přes tmelená místa
  •  lze přibarvit dle podkladu olejovými barvami (max. koncentrace do 10%)
  •  dobře brousitelný při zachování pružnosti, pracuje se dřevem při změnách okolní teploty a vlhkosti vzduchu, nepropadá se
  •  možnost strojně opracovat vrtáním, frézováním či řezáním
  •  doba zpracování do 6 minut po natužení
  •  doba broušení za 30 minut

Balení: 0,5 kg

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: 5
  • Přepravní hmotnost: 0.6kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2020 BKP internetový obchod