Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Laminovací souprava 250 g

161,- Kč

  • 154 dvousložková laminovací souprava - obsahuje pryskyřici, iniciátor a pás skelné tkaniny
  •  pro drobné opravy děr a prasklin, nebo na přemostění slabých či prorezavělých míst
  •  skelná tkanina nasáklá pryskyřicí vytváří pevný podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů při opravě
  •  doba zpracování do 10 minut po natužení
  •  úplné vytvrzení a broušení po 40 minutách

Balení: 250 g pryskyřice + iniciátor + skelná tkanina 20x125 cm

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: 10
  • Přepravní hmotnost: 0.4kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2021 BKP internetový obchod