Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Vlákno 0,5 kg

203,- Kč

  •  dvousložkový polyesterový tmel s obsahem 6 mm skelného vlákna
  •  pro tmelení zvlášť velkého rozsahu, na přemostění děravých nebo prorezavělých míst (3-6 cm), větší díry doporučujeme opravit laminovací soupravou
  •  tvoří velmi pevnou, skelnými vlákny svázanou vrstvu, která nahrazuje chybějící materiál a lze ji podle potřeby brousit
  •  doba zpracování do 5 minut po natužení
  •  doba broušení za 30 minut

Balení: 0,5 kg

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: 8
  • Přepravní hmotnost: 0.6kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Zákazníci, kteří si koupili toto zboží, objednávali také...

Copyright © 2020 BKP internetový obchod