Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Super Plus 0,5 kg

198,- Kč

  • dvousložkový jemný modelářský polyesterový tmel
  • ke tmelení malých nerovností, rýh a pórů (do 2 mm)
  • doba zpracování do 5 minut po natužení
  • doba broušení za 30 minut

Balení: 0,5 kg

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: 4
  • Přepravní hmotnost: 0.6kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Zákazníci, kteří si koupili toto zboží, objednávali také...

Copyright © 2021 BKP internetový obchod