Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Ředidlo k Plniči 2K PUR 300 g

89,- Kč

  •  polyuretanové ředidlo
  •  doporučeno k ředění Plniče 2K PUR

Balení: 300 g

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Flam. Liq. 3 H226 - Hořlavá kapalina a páry; Acute Tox. 4 H312, H332 - Zdraví škodlivý při vdechování; Eye Irrit. 2 H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Skin Irrit. 2 H315 - Dráždí kůži. Signální slovo: VAROVÁNÍ. Obsahuje: xylen.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: 28
  • Přepravní hmotnost: 0.4kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2021 BKP internetový obchod