Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Plnič 2K PUR 1 kg + Tvrdidlo 60 170 g

400,- Kč

  • dvousložkový polyuretanový antikorozní základový plnič
  • vyšší bariérová a antikorozní odolnost proti běžným plničům
  • s vysokým rozlivem - po nástřiku bez nutnosti broušení
  • odolává vibracím, velmi pružný, určen do náročných podmínek
  • možnost použití na různé materiály: kov, dřevo, laminát i beton
  • tužící poměr 4:1 (objemový), doba schnutí při 20°C je 1 hodina
  • tryska 1,8-2,2 mm, tlak 0,4-0,6 MPa

Balení: 1 kg plniče + 170 g tvrdidla

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Flam. Liq. 3 H226 - Hořlavá kapalina a páry; STOT SE3 H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě; EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Signální slovo: VAROVÁNÍ.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: 45, 1111
  • Přepravní hmotnost: 1.5kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2021 BKP internetový obchod