Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Plnič 1K béžový 800 ml

353,- Kč

  •  jednosložkový akrylátový plnič
  •  má velmi dobré plnící vlastnosti, vynikající přilnavost a snižuje savost podkladu
  •  vytvrzuje na vzduchu, odolává povětrnostním vlivům, dobře se brousí a je jednoduchý na použití
  •  doba schnutí při 21°C je 45 minut
  •  tryska 1,0-1,6 mm, tlak 0,3-0,4 MPa

Balení: 800 ml

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Flam. Liq. 3 H226 - Hořlavá kapalina a páry; STOT SE3 H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě; EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Signální slovo: VAROVÁNÍ.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: ppn1kb
  • Přepravní hmotnost: 1.3kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2020 BKP internetový obchod