Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Bitumen 1 litr

183,- Kč

  • nepřelakovatelný izolační nástřik na bázi kaučuku - černý
  • antikorozní a mechanická ochrana povrchů vystavených extrémním povětrnostním podmínkám
  • tvoří odolnou vrstvu, chránící proti vodě, soli a kyselinám
  • doba schnutí 2-4 hodiny

Balení: 1 litr

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Flam. Liq. 3 H226 - Hořlavá kapalina a páry;  STOT SE3 H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě; Aquatic Chronic 3 H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Signální slovo: VAROVÁNÍ. Obsahuje: solventní nafta, benzínové frakce.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: pbit1
  • Přepravní hmotnost: 1.4kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


  • Bitumen 1 litr


Copyright © 2021 BKP internetový obchod