Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Finiš 1 kg

331,- Kč

 • dvousložkový polyesterový stříkací a plnící tmel
 • sjednocení povrchu mezi tmelenými a netmelenými místy, nebo pro vyrovnání povrchu automobilových karosérií
 • vhodný pro použití na místech obtížně přístupných stěrkou
 • poskytuje rovnoměrnou vrstvu, která se lehce brousí a přitom je tvrdá, houževnatá, odolná v ohybu, úderu a při vibracích
 • vydatnost 2,1 m2 / kg při síle 300 µm mokrého podkladu
 • tužení "Iniciátorem 40" v poměru 100:5
 • tryska 1,8-2,2 mm, tlak 0,4-0,6 MPa
 • doba zpracování do 40 minut, broušení za 2 hodiny
 • k ředění a čištění pomůcek použijte polyesterové ředidlo

Balení: 1 kg včetně iniciátoru

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.

 


Přidat do košíku:

 • Kód: 7
 • Přepravní hmotnost: 1.1kg
 • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2021 BKP internetový obchod