Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


UBS černý 500 ml

220,- Kč

  • izolační a antikorozní ochrana na bázi syntetických pryskyřic na prahy a podvozky vozidel
  • vytvoří silnou elastickou vrstvu s povrchovou strukturou krupice, odolnou proti úderům kamínků, korozi, benzinu, olejům, vodě a soli
  • rychleschnoucí a přelakovatelný
  • vydatnost 3,5 m2 / litr při síle 100 µm
  • obsah sušiny 55% !

Balení: 500 ml

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Flam. Liq. 2 H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry; Skin Irrit. 2 H315 - Dráždí kůži; Skin Sens. 1 H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci; Asp. Tox. 1 H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE2 H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Expoziční cesta: vdechnutí/inhalace. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: toluen, n-oktan.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: pubsč s
  • Přepravní hmotnost: 0.5kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Zákazníci, kteří si koupili toto zboží, objednávali také...

Copyright © 2021 BKP internetový obchod