Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Bitumen 500 ml

199,- Kč

  • nepřelakovatelný izolační nástřik na bázi kaučuku
  • antikorozní a mechanická ochrana kovových částí, podvozků a lodí
  • vytvoří odolnou vrstvu, která chrání proti vodě a solím
  • izolační hmota chrání před hlukem a otřesy
  • vydatnost 3 m2 / kg na jednu vrstvu
  • doba schnutí 2 - 4 hodiny

Balení: 500 ml

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Flam. Liq. 3 H226 - Hořlavá kapalina a páry;  STOT SE3 H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě; Aquatic Chronic 3 H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Signální slovo: VAROVÁNÍ. Obsahuje: solventní nafta, benzínové frakce.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: pbit s
  • Přepravní hmotnost: 0.5kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Zákazníci, kteří si koupili toto zboží, objednávali také...

Copyright © 2020 BKP internetový obchod