Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


ML 1 litr

249,- Kč

  • antikorozní prostředek pro nástřik dutin automobilových karosérií
  • snadno vzlíná do štěrbin a spojů, odkud vytěsňuje vlhkost
  • po zaschnutí vytváří pružný film, odolný vodě, solím, vysokým teplotám a mrazu
  • doba schnutí 2 - 4 hodiny

Balení: 1 litr

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Flam. Liq. 3 H226 - Hořlavá kapalina a páry;  STOT SE3 H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě; Aquatic Chronic 2 H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Signální slovo: VAROVÁNÍ. Obsahuje: benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: pml1
  • Přepravní hmotnost: 1.4kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


  • ML 1 litr


Copyright © 2020 BKP internetový obchod