Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Akrylátové ředidlo 1 litr

138,- Kč

  •  univerzální akrylátové ředidlo
  •  vhodné pro úpravu konzistence akrylátových plničů a laků

Balení: 1 litr

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Flam. Liq. 3 H226 - Hořlavá kapalina a páry; Acute Tox. 4 H312, H332 - Zdraví škodlivý při vdechování; Eye Irrit. 2 H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Skin Irrit. 2 H315 - Dráždí kůži. Signální slovo: VAROVÁNÍ. Obsahuje: xylen.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: tpař1
  • Přepravní hmotnost: 0.9kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2020 BKP internetový obchod