Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Master podlahový 0,5 kg

159,- Kč

  •  dvousložkový univerzální plnící tmel
  •  určený ke tmelení litých podlah, betonových výrobků, umělého kamene a podobných materiálů, přetíratelný běžnými typy nátěrů
  •  po vytmelení lze povrch ponechat i bez dalších úprav - po přebroušení získává odstín typický pro vyzrálý beton
  •  doba zpracování do 5 minut po natužení
  •  doba broušení za 20 - 30 minut

Balení: 0,5 kg

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.Přidat do košíku:

  • Přepravní hmotnost: 0.6kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2020 BKP internetový obchod