Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Plaster 0,2 kg

133,- Kč

  •  speciální jemný tmel s velmi vysokou elasticitou a zvýšenou přilnavostí
  •  určen především ke tmelení nárazníků aut, dílů z PP a ABS
  •  vyniká dobrou zpracovatelností a lehkou brousitelností
  •  nesnáší se s leptanými povrchy a nástřiky jednosložkovými akrylovými nebo nitro plniči
  •  doba zpracování do 5 minut po natužení
  •  doba broušení za 20-30 minut

Balení: 0,2 kg

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: pt0,2
  • Přepravní hmotnost: 0.3kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2020 BKP internetový obchod