Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


Metalik (Alu) 0,2 kg

130,- Kč

  •  dvousložkový polyesterový tmel s vysokým obsahem hliníkové pasty
  •  jemná struktura, výborná aplikovatelnost a zvýšená přilnavost
  •  doba zpracování do 6 minut po natužení
  •  doba broušení za 30 minut

Balení: 0,2 kg

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Skin Irrit. H315 - Dráždí kůži; Eye Irrit. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí; Repr. 2 H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky; STOT RE1 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Obsahuje: styren.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: 256
  • Přepravní hmotnost: 0.3kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Copyright © 2020 BKP internetový obchod